Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 4) – Disk I/O latency

Disk I/O latency là một thông số quan trọng cần theo dõi để thấy hiệu năng của I/O subsystem trong một hệ thống. SQL Server cần đọc dữ liệu từ…

Continue ReadingTìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 4) – Disk I/O latency

Công việc hằng ngày của quản trị viên cơ sở dữ liệu (SQL SERVER DBA)

Nếu như bạn thắc mắc về công việc hằng ngày của một quản trị viên (database administrator - DBA) là những gì, hoặc sắp tới bạn được giao nhiệm vụ…

Continue ReadingCông việc hằng ngày của quản trị viên cơ sở dữ liệu (SQL SERVER DBA)

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 3) – Wait statistics

Nếu Waiting Tasks thể hiện số lượng processes đang chờ tài nguyên và bảng Processes hữu ích trong việc chỉ ra các session block nhau (cũng là một dạng chờ…

Continue ReadingTìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 3) – Wait statistics

Hành trình đếm sao – 6. Execution plan là gì và đọc hiểu như thế nào?

SQL Server execution plan là gì? Chúng ta đã biết thứ tự thực hiện câu truy vấn ở mức luận lý, vậy còn ở mức vật lý thì sao? Thứ…

Continue ReadingHành trình đếm sao – 6. Execution plan là gì và đọc hiểu như thế nào?

Hành trình đếm sao – 3. Thứ tự thực hiện các mệnh đề của câu lệnh SELECT trong SQL Server

Một câu lệnh SELECT trong SQL Server thường thấy có hình dáng như sauSELECT DISTINCT <TOP> <danh sách các cột>FROM <tên bảng 1> <kiểu join> JOIN <tên bảng 2> ON…

Continue ReadingHành trình đếm sao – 3. Thứ tự thực hiện các mệnh đề của câu lệnh SELECT trong SQL Server