Sửa đổi thủ tục lưu trữ (stored procedure) trong lúc đang thực thi

lượt view: "Msg 2801, Level 16, State 1, Procedure dbo.sp_alterSP_break_execution, Line 16 [Batch Start Line 0]The definition of object 'sp_alterSP_break_execution' has changed since it was compiled." Đây là một trong…

Continue ReadingSửa đổi thủ tục lưu trữ (stored procedure) trong lúc đang thực thi