SQL SERVER

Category Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

7 cấu hình cài đặt SQL Server để có hiệu năng cao

Bạn đang là quản trị viên với hàng tá SQL Server instances hoặc bạn vừa tiếp quản những instances này từ người khác, hoặc bạn cài mới một instance,…thì 7 cấu hình cài đặt SQL Server phổ biến dưới đây… Continue Reading →

SQL Server Dedicated Admin Connection (DAC) dùng làm gì?

Dedicated Admin Connection là gì? Dedicated Admin Connection viết tắt là DAC theo đúng nghĩa đen là kết nối dành riêng cho quản trị viên. Trong một số tình huống khi SQL Server gặp vấn đề nghiêm trọng về hiệu… Continue Reading →

Tổ chức lưu trữ trong SQL Server: data pages và data rows

Database gồm nhiều filegroup, mỗi filegroup sẽ có một hoặc nhiều data files, mỗi data file gồm nhiều data pages, mỗi data page sẽ có một hoặc nhiều rows tùy theo kích thước của mỗi row. Chúng ta biết rằng… Continue Reading →

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 6) – Câu truy vấn đang diễn ra

Tại sao Activity Monitor đã có bảng Processes thể hiện những connection hiện có đến SQL Server lại cần thêm bảng Active Expensive Queries này làm gì? Đúng như tiêu đề bài viết đề cập, chỉ những câu truy vấn… Continue Reading →

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 5) – Câu truy vấn tốn tài nguyên nhất

Như thế nào là một câu truy vấn tốn tài nguyên? Nếu bạn còn phân vân tài nguyên truy vấn là gì, các tiêu chí đánh giá và cách đo lường khi thực thi một câu truy vấn T-SQL thì… Continue Reading →

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 4) – Disk I/O latency

Disk I/O latency là một thông số quan trọng cần theo dõi để thấy hiệu năng của I/O subsystem trong một hệ thống. SQL Server cần đọc dữ liệu từ disk lên memory để phục vụ các nhu cầu truy… Continue Reading →

Công việc hằng ngày của quản trị viên cơ sở dữ liệu (SQL SERVER DBA)

Nếu như bạn thắc mắc về công việc hằng ngày của một quản trị viên (database administrator – DBA) là những gì, hoặc sắp tới bạn được giao nhiệm vụ quản trị một hoặc vài máy chủ cơ sở sở… Continue Reading →

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 3) – Wait statistics

Nếu Waiting Tasks thể hiện số lượng processes đang chờ tài nguyên và bảng Processes hữu ích trong việc chỉ ra các session block nhau (cũng là một dạng chờ tài nguyên) thì bảng Resource Waits lại cho ta biết… Continue Reading →

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 2) – Blocking

Sau khi bạn nắm được tình trạng hiện tại của SQL Server, có thể nó đang có lượng request nhiều hơn bình thường hoặc database I/O tăng cao bất thường, hoặc cũng có thể số lượng process trong biểu đồ… Continue Reading →

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 1)

Để biết được SQL Server đang làm gì sẽ là một thách thức không hề nhẹ, đặc biệt nếu bạn không phải là quản trị viên cơ sở dữ liệu. Bên cạnh việc xác định những câu truy vấn nào… Continue Reading →

« Older posts

© 2021 QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑