SQL SERVER

Category Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Phân tích hiệu năng SQL Server với Wait Statistics (phần 5)

Hôm nay chúng ta cùng tiềm hiểu một số loại wait type phổ biến của disk I/O và lock. Đó là các wait type PAGEIOLATCH_[XX], WRITELOG và liên quan đến lock có dạng LCK_M_[XX]. PAGEIOLATCH_[XX] Dữ liệu trong sql server… Continue Reading →

Phân tích hiệu năng SQL Server với Wait Statistics (phần 4)

Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu hai loại wait type phổ biến liên quan đến memory và network đó là RESOURCE_SEMAPHORE và ASYNC_NETWORK_IO. RESOURCE_SEMAPHORE Thuộc tính Maximum Server Memory thiết lập lượng memory tối đa SQL Server có… Continue Reading →

Phân tích hiệu năng SQL Server với Wait Statistics (phần 2)

Có thể nói hiệu năng SQL Server được phản ánh bởi trạng thái của thread khi chúng đang thực hiện request. Nếu bạn chưa biết có những trạng thái nào hãy tìm hiểu lại ở bài viết trước, chúng sẽ… Continue Reading →

Phân tích hiệu năng SQL Server với Wait Statistics (phần 1)

Sử dụng wait statistics sẽ giúp quản trị viên dễ dàng hơn trong việc theo dõi và phân tích hiệu năng SQL Server. Mỗi khi thực thi một request bất kì, SQL Server đều ghi lại các dấu hiệu thể… Continue Reading →

7 cấu hình cài đặt SQL Server để có hiệu năng cao

Bạn đang là quản trị viên với hàng tá SQL Server instances hoặc bạn vừa tiếp quản những instances này từ người khác, hoặc bạn cài mới một instance,…thì 7 cấu hình cài đặt SQL Server phổ biến dưới đây… Continue Reading →

SQL Server Dedicated Admin Connection (DAC) dùng làm gì?

Dedicated Admin Connection là gì? Dedicated Admin Connection viết tắt là DAC theo đúng nghĩa đen là kết nối dành riêng cho quản trị viên. Trong một số tình huống khi SQL Server gặp vấn đề nghiêm trọng về hiệu… Continue Reading →

Tổ chức lưu trữ trong SQL Server: data pages và data rows

Database gồm nhiều filegroup, mỗi filegroup sẽ có một hoặc nhiều data files, mỗi data file gồm nhiều data pages, mỗi data page sẽ có một hoặc nhiều rows tùy theo kích thước của mỗi row. Chúng ta biết rằng… Continue Reading →

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 6) – Câu truy vấn đang diễn ra

Tại sao Activity Monitor đã có bảng Processes thể hiện những connection hiện có đến SQL Server lại cần thêm bảng Active Expensive Queries này làm gì? Đúng như tiêu đề bài viết đề cập, chỉ những câu truy vấn… Continue Reading →

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 5) – Câu truy vấn tốn tài nguyên nhất

Như thế nào là một câu truy vấn tốn tài nguyên? Nếu bạn còn phân vân tài nguyên truy vấn là gì, các tiêu chí đánh giá và cách đo lường khi thực thi một câu truy vấn T-SQL thì… Continue Reading →

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 4) – Disk I/O latency

Disk I/O latency là một thông số quan trọng cần theo dõi để thấy hiệu năng của I/O subsystem trong một hệ thống. SQL Server cần đọc dữ liệu từ disk lên memory để phục vụ các nhu cầu truy… Continue Reading →

« Older posts

© 2021 QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑