Đăng nhập vào lab bằng tài khoản:

email: fuser@quantricsdulieu.com
password: hwE98skBd90

Chú ý:

  • Nhằm mục đích tiết kiệm tài nguyên server chúng tôi chỉ trả về kết quả tối đa 1000 dòng cho mỗi lần thực thi truy vấn.
  • Bạn có thể xem thêm hướng dẫn sử dụng SQL Lab ở đây