SQL SERVER

Author admin

Hành trình đếm sao – 4. Đo lường hiệu suất truy vấn T-SQL

Hiệu suất truy vấn là đề tài cực kỳ thú vị nhưng cũng rất thách thức khi làm việc với các câu lệnh T-SQL. Một câu truy vấn có hiệu suất cao đồng nghĩa với việc kết quả trả về… Continue Reading →

Hành trình đếm sao – 3. Thứ tự thực hiện các mệnh đề của câu lệnh SELECT trong SQL Server

Một câu lệnh SELECT phổ biến có hình dáng như sauSELECT DISTINCT <TOP> <danh sách các cột>FROM <tên bảng 1> <kiểu join> JOIN <tên bảng 2> ON <các điều kiện join>WHERE <các điều kiện where>GROUP BY <danh sách các cột… Continue Reading →

Sửa đổi thủ tục lưu trữ (stored procedure) trong lúc đang thực thi

“Msg 2801, Level 16, State 1, Procedure dbo.sp_alterSP_break_execution, Line 16 [Batch Start Line 0]The definition of object ‘sp_alterSP_break_execution’ has changed since it was compiled.” Đây là một trong những lỗi thỉnh thoảng gặp phải trong quá trình làm việc với… Continue Reading →

Hành trình đếm sao – 2. Cài đặt môi trường SQL Server

Để bắt đầu hành trình với câu lệnh SELECT COUNT(*) yêu cầu rất đơn giản, cần một môi trường SQL Server với đầy đủ đồ chơi hoặc có thể cài thêm bất cứ công cụ gì mà không bị giới… Continue Reading →

Hành trình đếm sao – 1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

Dữ liệu có thể hiểu đơn giản là dữ kiện về một đối tượng nào đó đang được xét đến. Ví dụ tên, địa chỉ email, mật khẩu, nơi ở, lần cuối đăng nhập là khi nào, v.v. là một… Continue Reading →

© 2021 QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑