SQL SERVER

Category T-SQL

So sánh câu lệnh DELETE với TRUNCATE

Cả hai câu lệnh DELETE với TRUNCATE đều mang lại kết quả là xóa data của một bảng, tuy nhiên nếu đào sâu vào kết quả chúng lại có rất nhiều điểm khác nhau. DML và DDL TRUNCATE là câu… Continue Reading →

Câu lệnh DML và DDL trong SQL Server

Bài hôm nay sẽ làm quen với khái niệm Data Manipulation Language (DML) và Data Definition Language (DDL) trong SQL Server. DML và DDL là gì? DDL là viết tắt của Ngôn Ngữ Định Nghĩa Dữ Liệu và do vậy… Continue Reading →

Đố vui SQL 2: Sử dụng các hàm thống kê SQL (statistical aggregate functions)

Câu đố vui 2 được post trên group Quản trị CSDL SQL Server, bài viết này nhằm cung cấp đáp án và một vài cách truy vấn giúp xác định một tập chứa các số tăng dần có bị gián… Continue Reading →

Đố vui SQL 1: Sử dụng transaction để tăng hiệu năng câu lệnh insert

Câu đố được post ở group Quản trị CSDL SQL Server, bài viết này nhằm cung cấp câu trả lời kèm demo để thấy sự khác biệt khi sử dụng transaction phù hợp sẽ mang lại hiệu năng cao cho… Continue Reading →

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 5) – Câu truy vấn tốn tài nguyên nhất

Như thế nào là một câu truy vấn tốn tài nguyên? Nếu bạn còn phân vân tài nguyên truy vấn là gì, các tiêu chí đánh giá và cách đo lường khi thực thi một câu truy vấn T-SQL thì… Continue Reading →

Hành trình đếm sao – 3. Thứ tự thực hiện các mệnh đề của câu lệnh SELECT trong SQL Server

Một câu lệnh SELECT trong SQL Server thường thấy có hình dáng như sauSELECT DISTINCT <TOP> <danh sách các cột>FROM <tên bảng 1> <kiểu join> JOIN <tên bảng 2> ON <các điều kiện join>WHERE <các điều kiện where>GROUP BY <danh… Continue Reading →

© 2021 QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑