Đăng nhập vào lab bằng tài khoản:

  • email: fuser@quantricsdulieu.com
  • password: hwE98skBd90

Chú ý:

  • Nhằm mục đích tiết kiệm tài nguyên server chúng tôi chỉ trả về kết quả tối đa 1000 dòng cho mỗi lần thực thi truy vấn.
  • Bạn có thể xem thêm hướng dẫn sử dụng SQL Lab ở đây.
  • Chọn kết nối mssql_webtruyen để truy cập cơ sở dữ liệu webtruyen.
  • Cuối bài lab hãy cho vài lời nhận xét và click submit.

Chào mừng bạn đến với SQL Lab 001 - Truy Vấn webtruyen. Nhấn Next để bắt đầu.