Hành trình đếm sao – 6. Execution plan là gì và đọc hiểu như thế nào?

SQL Server execution plan là gì? Chúng ta đã biết thứ tự thực hiện câu truy vấn ở mức luận lý, vậy còn ở mức vật lý thì sao? Thứ…

Continue ReadingHành trình đếm sao – 6. Execution plan là gì và đọc hiểu như thế nào?