Dưới đây là những cơ sở dữ liệu (database) có sử dụng trong các câu truy vấn minh họa cho các bài viết trên blog của trang.