Chức năng

Có hai chức năng chính:

  • Thực thi câu truy vấn dữ liệu SQL và trả kết quả về cho người dùng.
  • Trực quan hóa dữ liệu (data visualization) thông qua các biểu đồ đường, cột và biểu đồ phân tán hỗ trợ phân tích dữ liệu.

Giao diện chính

Giao diện chính của SQL Lab có thể chia thành năm phần như hình sau

  • Thanh menu chính (1)
  • Soạn câu lệnh SQL (2)
  • Thông tin schema (3)
  • Kết quả truy vấn (4)
  • Menu phụ (5)
Hình 1: Giao diện chính trong SQL Lab.

Thanh menu chính

Phía bên phải trên thanh menu thể hiện tên tài khoản và profile (ẩn) người dùng. Ba menu quan trọng cần chú ý nằm phía bên trái

Queries nơi chứa danh sách các câu truy vấn mà người dùng đã lưu lại trước đó, có thể chia sẻ cho người dùng khác bằng cách gán quyền thấy và thực thi.

History chứa thông tin cơ bản như khi nào, bao lâu, trạng thái kết quả của các câu truy vấn mà người dùng này đã từng thực hiện.

New mở vùng soạn truy vấn SQL mới. Lưu ý rằng nội dung đang có trên vùng này sẽ bị xóa.

Vùng soạn câu lệnh SQL

Là nơi người dùng nhập các câu truy vấn. Có thể chứa nhiều câu truy vấn cùng một lúc nhưng bạn bôi đen câu truy vấn cần chạy và nhấn nút Run ở thanh menu phụ bên phải để thực thi.

Hình 2: Chạy một câu lệnh SQL cụ thể.

Thông tin schema

Đây là vùng chứa danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu đang làm việc. Tùy vào thiết kế của mỗi cơ sở dữ liệu mà số lượng và tên các schema khác nhau. Các bảng dữ liệu mà chúng ta làm việc sẽ nằm trong các schema này. Ở hình dưới, cơ sở dữ liệu AdventureWorks2019 có 6 schema trong đó dbo là schema mặc định. Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về schema trong SQL Server ở link này.

Hình 3: Danh sách các schema trong cơ sở dữ liệu AdventureWorks2019.

Kết quả truy vấn

Thể hiện kết quả truy vấn SQL của người dùng.

Hình 4: Kết quả truy vấn từ bảng Person.Person.

Menu phụ

Danh sách các kết nối (connection)

Phía bên trái của thanh menu phụ có DropDownList chứa danh sách các kết nối đến cơ sở dữ liệu mà người dùng hiện tại có quyền truy cập. Chọn kết nối sẽ ảnh hưởng ngay lập tức đến các câu truy vấn đang có trong vùng soạn thảo SQL, người dùng không cần phải mở cửa sổ query mới.

Hình 5: Thay đổi cơ sở dữ liệu làm việc.

Ngoài ra, nếu màn hình của bạn không đủ rộng và bị choáng bởi phần thông tin schema này thì có thể ẩn nó đi bằng cách click vào biểu tượng cơ sở dữ liệu phía trước.

Lưu câu truy vấn và chia sẻ

Người dùng có thể lưu lại câu truy vấn đang làm việc hoặc đã hoàn chỉnh và có thể chia sẻ cho người dùng khác bằng chức năng này.

Hình 6: Lưu lại câu truy vấn bất kì.

Thực thi câu truy vấn

Click nút Run phía bên phải của thanh menu phụ để thực thi câu truy vấn. Hoặc bạn có thể lưu câu truy vấn này về máy tính với tính năng save file bằng cách click vào nút ngay bên cạnh.

Phân tích dữ liệu bằng biểu đồ

Hiện tính năng vẽ biểu đồ bằng cách click vào icon biểu đồ (Configure visualization) phía bên phải như hình bên dưới. Bạn chọn loại biểu đồ muốn thể hiện cho kết quả truy vấn hiện tại và thiết lập các giá cho biểu đồ.

Hình 7. Tính năng trực quan hóa dữ liệu.