SQL SERVER

Day Tháng Chín 11, 2021

Phân tích hiệu năng SQL Server với Wait Statistics (phần 5)

Hôm nay chúng ta cùng tiềm hiểu một số loại wait type phổ biến của disk I/O và lock. Đó là các wait type PAGEIOLATCH_[XX], WRITELOG và liên quan đến lock có dạng LCK_M_[XX]. PAGEIOLATCH_[XX] Dữ liệu trong sql server… Continue Reading →

© 2021 QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑