Chuyên mục lưu trữ: Uncategorized

Sửa đổi thủ tục lưu trữ (stored procedure) trong lúc nó đang được thực thi

“Msg 2801, Level 16, State 1, Procedure dbo.sp_alterSP_break_execution, Line 16 [Batch Start Line 0]The definition of object ‘sp_alterSP_break_execution’ has changed since it was compiled.” Đây là một trong những lỗi thỉnh thoảng gặp phải trong quá trình làm việc với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi