Lưu trữ của tác giả: admin

Sửa đổi thủ tục lưu trữ (stored procedure) trong lúc nó đang được thực thi

“Msg 2801, Level 16, State 1, Procedure dbo.sp_alterSP_break_execution, Line 16 [Batch Start Line 0]The definition of object ‘sp_alterSP_break_execution’ has changed since it was compiled.” Đây là một trong những lỗi thỉnh thoảng gặp phải trong quá trình làm việc với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

Hành trình đếm sao – 2. Một vài chuẩn bị ban đầu

Để bắt đầu hành trình với câu lệnh SELECT COUNT(*) yêu cầu chúng ta có riêng cho mình một môi trường SQL Server với đầy đủ đồ chơi hoặc có thể cài thêm bất cứ công cụ gì mà không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu | Thẻ | Để lại phản hồi

Hành trình đếm sao – 1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

Dữ liệu có thể hiểu đơn giản là dữ kiện về một đối tượng nào đó đang được xét đến. Ví dụ tên, địa chỉ email, mật khẩu, nơi ở, lần cuối đăng nhập là khi nào, v.v. là một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu | Thẻ , | Để lại phản hồi